Silnoprúd

  • Silnoprúd
  • Trafostanice do 110 kV
  • Klasické a zapúzdrené rozvodne do 110kV
  • Káblové rozvody do 110 kV
  • Motorická a technologická inštalácia vrátane rozvádzačov
  • Osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov
  • Uzemnenie a hromozvody
  • Záložné napájanie a náhradné zdroje

Predmety činnosti